> بهنام رزم مند, نویسنده در مجله گردشگری جیمبوجا

نویسنده: بهنام رزم مند